Dokumenty

Prawo wewnątrzszkolne

Statut - Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia
Statut - Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego
Regulamin kar i nagród
Regulamin biblioteki
Regulamin korzystania z szatni
Program wychowawczo-profilaktyczny
Procedury wydawania duplikatów świadectwa i legitymacji


Druki do pobrania

Podanie o zwolnienie ucznia z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego
Podanie o zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego
Druk umowy o praktyczną naukę zawodu
Podanie o przyjęcie
Podanie o warunkową promocję
Podanie o duplikat świadectwa
Podanie o duplikat legitymacji
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego
Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości
Ocena wiedzy i umiejętności z zajęć praktycznych