Historia szkoły

W środowisku lubelskich rzemieślników od dawna mówiło się, że Lublinowi potrzebna jest szkoła, w której kształcić się będą przyszli mistrzowie sztuki rzemieślniczej. Pomysł ten został zrealizowany w 1993 roku. Od 1 września w budynku przy ul. Chopina 28 rozpoczęło naukę w Zasadniczej Szkole Zasadniczej pierwszych sześćdziesięciu uczniów w zawodzie: fryzjer, ciastkarz i mechanik pojazdów samochodowych.

Początki były trudne, młodzież uczyła się tylko na drugim piętrze kamienicy. Brakowało pomocy dydaktycznych i sprzętu. Rok później do uczniów klas drugich dołączyli kolejni pierwszoklasiści, a wśród nich uczniowie Liceum Zawodowego.

W ciągu kilkunastu lat szkoła zmieniła swoje oblicze, co najważniejsze wciąż rozwijała się. Przybyło uczniów, oddziałów, powiększyło się grono pedagogiczne.

Pierwotna nazwa szkoły brzmiała: Średnia Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa i skupiała ona uczniów wielu zawodów. Byli wśród nich: mechanicy pojazdów samochodowych, lakiernicy, blacharze samochodowi, ciastkarze, fryzjerzy, jubilerzy i fotografowie. Nauka przyniosła im wymierne efekty, gdyż po uzyskaniu dyplomu czeladnika w określonym zawodzie, szybko znajdowali pracę. Wielu z nich kontynuowało naukę, inni podjęli pracę.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Andrzej Lipert, wieloletni nauczyciel i wizytator szkolny. W 1996 roku stanowisko dyrektora objął Pan Eugeniusz Kasprzak. W tym okresie powiększyła się baza lokalowa szkoły. Otrzymaliśmy trzecie, a następnie czwarte piętro w budynku kamienicy do własnej dyspozycji. W 1998 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła Pani Barbara Szpura i pełniła tę funkcję do 2007 roku. Obecnie placówką zarządza pani Monika Burlewicz, a wicedyrektorem szkoły jest Pani Anna Gaczkowska.

W 2000r. szkoła zmieniła swoją nazwę i strukturę organizacyjną. W miejsce Liceum Zawodowego powstało XXI Liceum Profilowane i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11. Obie szkoły weszły w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Wzbogaciła się znacznie baza lokalowa, powstały nowe pracownie: informatyczna, gastronomiczna oraz językowa. Nowe pomieszczenie otrzymała również biblioteka szkolna. Przybyło pomocy dydaktycznych, powiększyła się również kadra pedagogiczna szkoły. Oczywiście przybyło również wielu nowych uczniów.

W roku jubileuszu X-lecia szkoła otrzymała sztandar, symbol naszego środowiska, naszej tradycji, kultury i obyczajów. Utożsamiają się z tymi symbolami uczniowie, nauczyciele, mistrzowie sztuki rzemieślniczej, których ambicją i zadaniem jest kształcić i wyposażyć każdego ucznia w najlepszą wiedzę i umiejętności zawodowe.

Szkoła rozwija swoją bazę lokalową – w 2010 roku utworzono pracownię językową, która pozwala uczniom na efektywną naukę języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego. Zmodernizowano również pracownię gastronomiczną, w której kształci się młodzież w zawodzie kucharz. Utworzono także pracownię fryzjerską z profesjonalnymi stanowiskami dla przyszłych fryzjerów.

Dbając o bezpieczeństwo uczniów, wprowadzono monitoring i zapewniono ochronę. Placówka bierze również udział w kampaniach społecznych, takich jak: „Szkoła bez przemocy”, „Zostań dawcą szpiku” oraz „Bezpieczna szkoła”. Uczniowie w trudniej sytuacji mogą liczyć na wsparcie psychologa i pedagoga, którzy są zatrudnieni w naszej placówce.

Od początku istnienia ideą szkoły było jak najlepsze przygotowanie uczniów do życia zawodowego, dlatego umiejętności praktyczne zdobywają u mistrzów szkolących w zakładach rzemieślniczych i usługowych. Należy podkreślić, że często uczniowie mają możliwość zatrudnienia w zakładzie, w którym odbywają praktyktyczną naukę zawodu.

Staramy się dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku unijnego, dlatego stale weryfikujemy i rozwijamy naszą ofertę. Obecnie młodzież może kształcić się w 22 zawodach, w szkole zawodowej o cyklu 3-letnim. Uczniowie zdobywają wiedzę i kształcą umiejętności w takich zawodach, jak: betoniarz – zbrojarz, blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, fryzjer, introligator, kucharz, kuśnierz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, obuwnik, piekarz, sprzedawca, stolarz, tapicer, wędliniarz, złotnik - jubiler.

W latach 2002 – 2010 współpracowaliśmy ze szkołą zawodową w Münster w Niemczech. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje językowe oraz poznawać kulturę i tradycje naszych sąsiadów. W ramach programu Leonardo da Vinci w 2009 roku w naszej szkole realizowany był projekt, dzięki któremu młodzież kształcąca się w zawodach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych wyjechała na zagraniczne praktyki do ośrodka Deula w Hildesheim, by tam doskonalić swoje umiejętności zawodowe i językowe.

W roku 2014 zrealizowano kolejny projekt unijny „Pojazdy ekologiczne ratunkiem dla środowiska”. Grupa uczniów – mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych odbyła praktyki w Schkeuditz, w Niemczech.

W roku 2014/2015 została przeprowadzona w naszej szkole ewaluacje zewnętrzna, w wyniku której poziom spełnienia wymagań został oceniony we wszystkich badanych wymaganiach literką A, co odpowiada najwyższej ocenie.

Wnioski z ewaluacji są następujące:
1. W szkole w sposób celowy i systemowy analizuje się osiągnięcia uczniów z gimnazjum poprzedniego etapu edukacyjnego, a na podstawie tych analiz opracowuje się wniosą i rekomendacje do pracy, co pozwala na odpowiednie planowanie i realizację podstawy programowej.
2. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji oraz monitorowana w sposób systemowy i celowy, co przekłada się na wzrost efektywności nauczania oraz osiąganie przez uczniów różnorodnych sukcesów.
3. Stosowane w szkole systemowe rozwiązanie, służące ilościowemu i jakościowemu monitorowaniu stopnia realizacji podstawy programowej oraz godzin wynikających z ramowych planów nauczania ułatwia racjonalne i celowe planowanie zastępstw, organizację zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz modyfikację planów dydaktycznych dla danej klasy w cyklu nauczania, co przekłada się na wzrost jakości pracy szkoły widoczny w wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych, różnorodnych sukcesach uczniów, pozytywnych opiniach środowiska na temat szkoły oraz karierach absolwentów, z których część decyduje się na kontynuację nauki w szkole dla dorosłych.
4. Nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy przez uczniów i analizują ich bieżące osiągnięcia oraz wdrażają wnioski sformułowane na podstawie prowadzonych badań, co przekłada się na wzrost efektów nauczania i osiągania przez uczniów różnorodnych sukcesów edukacyjnych, jak również poczucie zadowolenia uczniów ze swoich osiągnięć w szkole.
5. W szkole rozpoznaje się możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz wieloma innymi instytucjami wspomagającymi ją w realizacji procesu edukacyjnego, co pozytywnie wpływa na efektywność udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzi do tworzenia optymalnych warunków, aby w procesie edukacyjnym zaspokajać indywidualne potrzeby uczniów.
6. Prowadzone działania w zakresie indywidualizacji mają charakter powszechny, co sprawia, że wszyscy uczniowie mogą w pełni rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.
7. Szkoła wspomaga rozwój uczniów poprzez nauczanie drugiego języka obcego, dzięki czemu następuje wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów, wyrównywanie ich szans edukacyjnych, jak również poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez możliwość udziału uczniów w stażach i praktykach zagranicznych.
8. Na podkreślenie zasługuje stosowana w szkole praktyka edukacji rówieśniczej, realizowana w ramach projektu Peer Edukation we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA Poland Oddział w Lublinie, dzięki której uczniowie szkoły zawodowej chętnie uczestniczą w zajęciach z zakresu edukacji prozdrowotnej, prowadzonych przez edukatorów w porównywalnym wieku.
9. W szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych, prowadzi ewaluację wewnętrzną oraz na bieżąco monitoruje nabywanie wiedzy przez każdego ucznia, co prowadzi do formułowania wniosków, które nauczyciele wykorzystują do planowania, doskonalenia i modyfikacji działań na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.
10. W celu poprawy jakości nauczania i dostosowania oferty szkoły do potrzeb uczniów i wymagań rynku pracy, w szkole prowadzi się badania wewnętrzne adekwatne do jej potrzeb, w tym badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów oraz wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
11. Ścisła współpraca z instytucjami wspomagającymi kształcenie zawodowe tj. Ochotniczy Hufiec Pracy, Środowiskowy Hufiec Pracy, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz z pracodawcami, polegająca na wspólnej organizacji konkursów zawodowych, dodatkowych warsztatów doskonalących umiejętności zawodowe oraz wyjazdów młodzieży na staże zagraniczne podnosi poziom kształcenia zawodowego i zwiększa szansę młodzieży na europejskim rynku pracy.

W sierpniu 2015 roku Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babiarz przyznał szkole certyfikat potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy w zakresie wymagań, które podlegały badaniom w ramach ewaluacji zewnętrznej.

Szkołę opuściło już ponad dwa tysiące absolwentów. Śledzimy ich losy, cieszymy się, że radzą sobie w dorosłym życiu i właściwie wykorzystują zdobyte umiejętności. Wielu z nich kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącyn Zaocznym dla Dorosłych (które mieści się w budynku naszej szkoły), łacząc tym samym naukę oraz pracę zawodową.

Badania losów absolwentów pokazują bardzo wysoki stopień zadowolenia z wyboru naszej szkoły oraz to, że młodzi ludzie poleciliby gimnazjalistom naukę w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im.Jana Kilińskiego w Lublinie.

Ostatnie badanie, które przeprowadzono w roku szkolnym 2015/2016 miało na celu określenie ścieżki edukacyjnej lub zawodowej absolwentów Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Badania losów absolwentów potwierdzają bardzo wysoką ocenę poziomu kształcenia oraz przydatność praktyk zawodowych oraz to,że nasi uczniowie po ukończeniu szkoły staja się cenionymi fachowcami na rynku pracy.

Proponujemy młodzieży kształcenie w 22 zawodach w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I stopnia oraz w 2 zawodach w Rzemieślniczym Technikum Wielozawodowym im. Jana Kilińskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, ponieważ wybór placówki zawodowej to nie jest już ostatnia deska ratunku, ale możliwość kształcenia nowoczesnymi metodami oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w warunkach realnej pracy,pod okiem najlepszych fachowców w regionie!!!